Регламент

РЕГЛАМЕНТ на ХII Mеждународен младежки фестивал-конкурс на изкуствата „МУЗИТЕ”

– СОЗОПОЛ 2017

Международен младежки фестивал на изкуствата (ММФИ)  „Музите” е многожанров фестивал-конкурс на различни форми на изкуството: танци, музика, театър, изобразително изкуство, фотография, илюзионно и цирково изкуство, кино, шоу програми, акробатика, огнено шоу, художествена гимнастика и др.

В конкурса могат да участват ансамбли и солисти от училища по изкуствата, академии, школи, студия, детски и младежки центрове, деца и младежи на възраст от 5 до 35 години.

Групи и солисти с представители на възраст над 35 години могат да участват в извънконкурсната програма.

ММФИ „Музите” се организира от Сдружение „Музите” и Община Созопол.

Дванадесетото издание на ММФИ „Музите” ще се проведе от 5 до 15 юли 2017 г. в град Созопол, в две сесии:

-  I сесия от 05 до 10 юли. През първата сесия ще се проведат конкурсите в раздели "Танцово изкуство", „Нестандартни форми"; „Художествена Литература“ и „Кино“.

- II сесия от 10 до 15 юли. През втората сесия ще се проведат конкурсите в раздели „Музикално изкуство“ „Изобразително, приложно и фото изкуство",  и  „Театър“.

Пристигане на участниците в първа сесия – 5 юли; отпътуване - 10 юли.

Пристигане на участниците във втора сесия – 10 юли; отпътуване - 15 юли.

Участниците могат да се включат по желание и в двете сесии.

Удължаването на престоя на участниците е възможно само преди началото и след края на фестивала!!!

Всяка сесия започва с дефиле на участниците и тържествено откриване, продължава с конкурси под формата на публични концерти и с творчески изяви в извънконкурсна програма и завършва с тържествено закриване и награждаване на лауреатите.

Формите на изява на творческите колективи и солисти във фестивала не могат да бъдат използвани от тях с търговска цел. Всички изяви са безплатни.

Всеки колектив, отделен изпълнител има право да участва в неограничен брой номинации при условие, че изпрати отделни заявки за всяка номинация и заплати за всяка номинация.

Tаксата за участие включва участие в конкурса в един раздел и една категория изкуства. Участието  в конкурса и в други раздели и категории изкуства е възможна срещу допълнително заплащане на такса за участие.

Участник от колектив, представящ се и със солово изпълнение, се счита за индивидуален участник, попълва отделна заявка само в нейната творческа част и заплаща за допълнителната номинация.

Задължително условие за участие във фестивала е попълване и изпращане на заявка за участие в установения срок. Заявката се попълва ясно и съдържа пълната и точна информация. Заявката удостоверява, че кандидатът приема условията на регламента. Заявката се изпраща по електронна поща.

В същия срок и начин се изпращат в електронен вид и аудио-видео записите на продукцията, с които се кандидатства за участие във фестивалните изяви.

Участниците  в конкурса се представят в съответна възрастова група.

Възрастови групи в конкурса на участващите:

  • Първа възрастова група: От 5 до 12 годишна възраст включително

  • Втора възрастова група: От 13 до 18 годишна възраст включително

  • Трета възрастова група: От 19 до 35 годишна възраст включително

Във всеки колектив от дадена възрастова група се допуска наличието на 30 % участници от по-старша или по-младша възрастова група.

Конкурсната програма се съставя от организационния комитет на основание на получените заявки. Редът на изпълненията в конкурсната програма се определя от организационния комитет предварително.

Редът на изпълненията в конкурсната програма зависи от възрастта на участниците (от младшите към старшите възрастови групи) и от заявените номинации (от класическите и народните към съвременните).

Времето за репетиция, определено за всеки участник, не трябва да превишава 2 минути за солисти и до 5 минути за колективи. Под време за репетиция се подразбира акустическа и пространствена проба на сцената, проверка на записите и работата на техническото осигуряване (микрофоните).

Всеки колектив и индивидуален изпълнител участва с различна програма. Повторения на едни и същи изпълнения от един участник в различните концерти не се допускат.

Всеки колектив и солист  участва с две изпълнения в конкурсната програма и с едно изпълнение в концерта на закриването на съответната сесия,( само лауреати) с продължителност съгласно Статут на фестивала, които предварително се посочват в заявката за участие.

Освен в конкурсната програма, колективи и отделни изпълнители могат да вземат участие и в извънконкурсната програма.

Всяка формация може да представи 1 изпълнение в самостоятелна програма до15 минути в стил по избор, a индивидуален изпълнител - до 6.

Извънконкурсната програма на фестивала  предлага и пленери в различнни раздели искуства - изобразително, приложно искуство и фотография, литература и кино на тема „Магията на Созопол и фестивал „Музите''

Фестивалната програма включва и провеждане на семинари в различните изкуства, ръководени от журито на фестивала и водещи специалисти.

В първия ден от всяка сесия се провежда организационна и техническа конференция с участието на сценариста, режисьора, водещия на концертите, техническия екип (звук, осветление, специални ефекти), ръководителите на колективи и индивидуалните участници. Уточнява се сценария за празничното дефиле и откриването на сесията. Представят се записите на фонограмата на изпълнението на колектива (солиста) на СD с идеално качество на звука. Всеки запис да бъде на отделен носител с посочено име на изпълнителя, названието на произведението, точно времетраене. Задължително е да има копие! След участието записите се връщат.

Организаторите препоръчват творческите колективи и индивидуалните участници предварително да изучат и знаят текста, музиката и хореогра-фията на химна на ММФИ „Музите” и да носят знамето на своята държава.

Ръководителите на групи носят пълна отговорност за своите колективи, костюми и реквизит. Всички ръководители на творчески формации и индивидуални участници трябва застраховат участниците за своя сметка предварително, за периода на пътуване и престой по време на фестивала.

Ограничения в броя на представящите се колективи и броя на участниците във всяка формация няма. Ръководителите на колективите сами определят концертната си програма. Музикалният съпровод на танцовите и вокалните колективи е  желателно да бъде с оркестър от битови или съвременни музикални инструменти, но се допускат и всички носители: СD, miniCD, USB.

За участието си във Фестивала участниците трябва да имат подготвени следните варианти на програми:

-  участия в конкурсна програма: две програми за участие в конкурсите с продължителност съгласно Статут на фестивала;

-   участия в извънконкурсна програма: концертна програма до 15 минути (блок-програма или с паузи за смяна на костюми) съгласно Статут на фестивала;

-  дефилета по централните улици на град Созопол. Групите носят националния флаг на своята държава и флаг на колектива (ако има такъв): фрагменти за дефилета до 3 минути.

-  тържествените Гала концерти при закриването на сесиите на фестивала: една програма за закриване до 5 минути за колективи и 3 минути за камерни и солови изпълнени ;

-  участие в Ден на страната представя  игри, танци, песни и другие форми, характерни за страната) съгласно Програма на фестивала

- съвместни мероприятия между колективите на различните страни (обмяна на опит, състезания, игри, дискотеки).

Подробна информация можете да намерите  в бутон "Статут"

С изпращането на звуков, снимков или видео материал Вие гарантирате, че сте притежател на авторските им права.

Няма да се толерират участия с обидно или нецензурно съдържание, както и такива, подбуждащи към насилие.

Всички туристически услуги на фестивала се осъществяват от туристическа агенция Еспас.

Подробна информация за цените можете да намерите  в бутон "ЦЕНИ"

Коренспонденция с организаторите на фестивала:

По поща           1000 София, ул. „Рачо Димчев” № 2;

e-mail                muzite_fest@abv.bg

Тел/факс         02 981 01 06

Моб.:                0 888 512 996 , 0 897 647 005

website            www.muzite.org

Соц. мрежи:    https://www.facebook.com/160141817437178/